Việt Nam Việt Nam English English

GIỚI THIỆU

Phòng Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

Trang chủ >> Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng môi trường là đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu, Chiến lược Chính sách Công Thương có chức năng giúp Viện trưởng thực hiện các nhiệm vụ: tư vấn bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững; công nghiệp môi trường; đánh giá, nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về môi trường theo quy định của pháp luật.

1. Tham gia điều tra, khảo sát, nghiên cứu cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn phục vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường, kế hoạch quốc gia về môi trường ngành công nghiệp.

2. Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá hiện trạng môi trường; đánh giá tác động môi trường; bản kế hoạch bảo vệ môi trường; xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; các giấy phép môi trường; đăng ký, chứng nhận cơ sở và sản phẩm thân thiện môi trường; tư vấn xây dựng ISO 14000/140001; sản xuất sạch hơn.

3. Dự báo diễn biến môi trường; đánh giá sức chịu tải môi trường; điều tra, thống kê, đánh giá chất thải, tình hình ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, sức khỏe môi trường và biến đổi khí hậu.

4. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, mô hình thử nghiệm về sản xuất và tiêu dùng bền vững, thân thiện môi trường; sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

5. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường/công nghiệp môi trường; phát triển và chuyển giao công nghệ môi trường; xây dựng và tổ chức triển khai các dự, đề án, công trình thử nghiệm ứng dụng khoa học, công nghệ về bảo vệ môi trường; nghiên cứu xây dựng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

6. Nghiên cứu, xây dựng, chuyển giao kỹ năng, nghiệp vụ, kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; các phương pháp, công cụ phân tích và lượng giá kinh tế môi trường.

7. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về môi trường/công nghiệp môi trường và biến đổi khí hậu.

8. Tổ chức các sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm môi trường.

9. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công về môi trường theo quy định của pháp luật.

10. Hỗ trợ về kỹ thuật và chuyên môn cho các đơn vị quản lý trực thuộc Bộ Công Thương và các tổ chức, doanh nghiệp qua hình thức cử chuyên gia tư vấn và cán bộ tham gia các nhiệm vụ công tác.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 • Nghiên cứu môi trườngoverlay
  Nghiên cứu đổi mới hoạt động quản lý và triển khai thực hiện các đề tài, dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
 • Tư vấn môi trườngoverlay
  Giúp khách hàng áp dụng các biện pháp và công cụ phù hợp nhằm bảo vệ tốt môi trường tại DN cũng như hoàn thành tốt trách nhiệm xã hội.
 • Đánh giá TĐ chính sáchoverlay
  Đánh giá sự ảnh hưởng của chính sách đối với các đối tượng khác nhau trong xã hội và đối với sự phát triển chung của xã hội
 • Tham mưu, tham vấnoverlay
  Nhận xét, đánh giá, bình luận, thẩm định các công trình khoa học, dự án, đề án, đề tài trong lĩnh vực Môi Trường.
 • Hợp tác, đào tạooverlay
  Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tư vấn Môi Trường có đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu và tư vấn.
 • Hội thảo môi trườngoverlay
  Tăng cường hợp tác quốc tế nhất là với các cơ sở, viện nghiên cứu trong khu vực để liên kết đào tạo, trao đổi kinh nghiệm.