Việt Nam Việt Nam English English

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang chủ >> Kết quả nghiên cứu

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Nghiên cứu thể chế và chính sách môi trường ngành công nghiệp và thương mại

2. Tư vấn môi trường

3. Đánh giá tác động chính sách

4. Tham mưu, tham vấn thể chế, chính sách môi trường ngành công nghiệp và thương mại

5. Hợp tác, đào tạo

6. Hội nghị, hội thảo chuyên đề