Việt Nam Việt Nam English English

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang chủ >> Định hướng phát triển

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Đưa Phòng Môi trường thành trung tâm liên kết nghiên cứu chính sách môi trường, phát triển dịch vụ tư vấn môi trường tạo ra những sản phẩm chính sách có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao để phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa ngành Công Thương, cung cấp cơ sở lý luận và khoa học về quản lý môi trường trong sản xuất công nghiệp và các hoạt động thương mại.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Trở thành đầu mối gắn kết giữa các chuyên gia chính sách môi trường hàng đầu Việt Nam về ngành công nghiệp và thương mại.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường (hiện trạng môi trường, công nghệ xử lý ô nhiễm, quản lý và giám sát môi trường) ngành công nghiệp và thương mại.
- Xúc tiến các dịch vụ tư vấn bảo vệ môi trường ngành công nghiệp và thương mại.

 • Nghiên cứu môi trườngoverlay
  Nghiên cứu đổi mới hoạt động quản lý và triển khai thực hiện các đề tài, dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
 • Tư vấn môi trườngoverlay
  Giúp khách hàng áp dụng các biện pháp và công cụ phù hợp nhằm bảo vệ tốt môi trường tại DN cũng như hoàn thành tốt trách nhiệm xã hội.
 • Đánh giá TĐ chính sáchoverlay
  Đánh giá sự ảnh hưởng của chính sách đối với các đối tượng khác nhau trong xã hội và đối với sự phát triển chung của xã hội
 • Tham mưu, tham vấnoverlay
  Nhận xét, đánh giá, bình luận, thẩm định các công trình khoa học, dự án, đề án, đề tài trong lĩnh vực Môi Trường.
 • Hợp tác, đào tạooverlay
  Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tư vấn Môi Trường có đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu và tư vấn.
 • Hội thảo môi trườngoverlay
  Tăng cường hợp tác quốc tế nhất là với các cơ sở, viện nghiên cứu trong khu vực để liên kết đào tạo, trao đổi kinh nghiệm.