Việt Nam Việt Nam English English

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang chủ >> Hợp tác, đào tạo

HỢP TÁC, ĐÀO TẠO LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

MỤC TIÊU

- Chuẩn hóa đội ngũ, tăng cường năng lực nghiên cứu và tư vấn;

 - Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tư vấn có đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu và tư vấn theo các tiêu chí (trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, số công trình đăng tải và sản phẩm cụ thể);

 - Phấn đấu trong 5 năm tới cả viên chức của Phòng có thể đọc và dịch tốt một ngoại ngữ và có thể tham dự Hội thảo bằng tiếng Anh trong và ngoài nước.

 - Tăng số lượng nghiên cứu viên chuyên ngành 5-7 cán bộ.

GIẢI PHÁP

 - Xây dựng bộ chỉ tiêu, tiêu chí và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu trong nghiên cứu và tư vấn: mỗi viên chức hàng năm phải có ít nhất 01bài tham luận/bài báo khoa học trên các tạp chí; 02 bài trên các hội thảo khoa học các cấp (ở trong và ngoài nước).

 - Khuyến khích các nghiên cứu viên tích cực tham gia đăng ký, nộp đề cương thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp Bộ. Cụ thể, mỗi viên chức cần thực hiện (chủ nhiệm) ít nhất một đề tài/đề án/dự án cấp cơ sở (trong 3 năm công tác tại Phòng Môi trường);

 - Khuyến khích các viên chức tự học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực trong nghiên cứu. Phấn đấu Phòng có có tỉ lệ 100% cán bộ, nghiên cứu viên có trình độ Thạc sĩ trở lên; 

 - Tổ chức, liên kết các buổi học thuật với các nhà nghiên cứu, thực hiện các buổi sinh hoạt, báo cáo chuyên đề với các trường, Viện nghiên cứu chuyên ngành trong và ngoài Bộ Công Thương đồng thời liên kết, xây dựng các nhóm nghiên cứu và tư vấn mạnh về môi trường.

 • Nghiên cứu môi trườngoverlay
  Nghiên cứu đổi mới hoạt động quản lý và triển khai thực hiện các đề tài, dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
 • Tư vấn môi trườngoverlay
  Giúp khách hàng áp dụng các biện pháp và công cụ phù hợp nhằm bảo vệ tốt môi trường tại DN cũng như hoàn thành tốt trách nhiệm xã hội.
 • Đánh giá TĐ chính sáchoverlay
  Đánh giá sự ảnh hưởng của chính sách đối với các đối tượng khác nhau trong xã hội và đối với sự phát triển chung của xã hội
 • Tham mưu, tham vấnoverlay
  Nhận xét, đánh giá, bình luận, thẩm định các công trình khoa học, dự án, đề án, đề tài trong lĩnh vực Môi Trường.
 • Hợp tác, đào tạooverlay
  Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tư vấn Môi Trường có đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu và tư vấn.
 • Hội thảo môi trườngoverlay
  Tăng cường hợp tác quốc tế nhất là với các cơ sở, viện nghiên cứu trong khu vực để liên kết đào tạo, trao đổi kinh nghiệm.