Việt Nam Việt Nam English English
Trang chủ >> Tư vấn môi trường

LĨNH VỰC TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Phòng NCMT&PTBV là một trong những đơn vị có năng lực hàng đầu về lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của các Chiến lược, Quy hoạch phát triển công nghiệp. Giai đoạn 2012-2018 Phòng NCMT&PTBV đã thực hiện được 16 báo cáo ĐMC của Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực sau:

- Công nghiệp nhẹ: dệt may, da giày,…

- Công nghiệp nặng: sản xuất thép, vật liệu nổ, cơ khí…

- Thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản: thiếc, volfram, antimon, quặng sắt…

Trong 16 dự án chiến lược, quy hoạch đã thực hiện đánh giá môi trường chiến lược nêu trên có 9 dự án chiến lược, quy hoạch do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo ĐMC.

Thông tin chi tiết 16 dự án chiến lược, quy hoạch đã thực hiện đánh giá môi trường chiến lược:

Danh sách các báo cáo ĐMC đã thực hiện

TT Dự án Nội dung

1

Tên dự án

Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nước khoáng, nước nóng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nước khoáng, nước nóng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

2016

Thời gian thực tế đã thực hiện

2016-2018

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng

- Lập đề cương; thực hiện đánh giá, nghiên cứu, khảo sát; xây dựng báo cáo tổng hợp.

- Thẩm định báo cáo tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

2

Tên dự án

Đánh giá môi trường chiến lược của Điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2025, có xét đến năm 2035

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2025, có xét đến năm 2035

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

2016

Thời gian thực tế đã thực hiện

2016-2017

3

Tên dự án

Đánh giá môi trường chiến lược của Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

2017

Thời gian thực tế đã thực hiện

2017

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng

Lập đề cương; thực hiện đánh giá, nghiên cứu, khảo sát; xây dựng báo cáo tổng hợp

4

Tên dự án

Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch phát triển ngành da giày Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Quy hoạch phát triển ngành da giày Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Giá hợp đồng

400.000.000 đồng

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

2016

Thời gian thực tế đã thực hiện

2016-2017

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng

- Lập đề cương; thực hiện điều tra, khảo sát; xây dựng báo cáo tổng hợp.

5

Tên dự án

Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Quy hoạch phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

2015-2016

Thời gian thực tế đã thực hiện

Đang thực hiện

6

Tên dự án

Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram và antimon đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram và antimon đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

2015-2016

7

Tên dự án

Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu magnezit, cao lanh, felspat và đá hoa trắng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu magnezit, cao lanh, felspat và đá hoa trắng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

2015-2016

8

Tên dự án

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch phát triển công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Quy hoạch phát triển công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

2010

Thời gian thực tế đã thực hiện

Hoàn thành trong năm 2014

9

Tên dự án

Đánh giá môi trường chiến lược của “Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng thép giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025”

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng thép giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tháng 3/2012 - 8/2012

Thời gian thực tế đã thực hiện

Hoàn thành trong năm 2013

10

Tên dự án

Đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ cho một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020, có xét đến năm 2030

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ cho một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020, có xét đến năm 2030

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

8 tháng, (5/2013 – 12/2013)

Thời gian thực tế đã thực hiện

Hoàn thành trong năm 2013

11

Tên dự án

Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Hoàn thành trong năm 2013

Thời gian thực tế đã thực hiện

Hoàn thành trong năm 2013

12

Tên dự án

Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - thủy tinh công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - thủy tinh công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Hoàn thành trong năm 2013

Thời gian thực tế đã thực hiện

Hoàn thành trong năm 2013

13

Tên dự án

Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch thăm dò, khai thác quặng sắt đến năm 2020, có xét đến năm 2030

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Quy hoạch thăm dò, khai thác quặng sắt đến năm 2020, có xét đến năm 2030

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Hoàn thành năm 2013

Thời gian thực tế đã thực hiện

Hoàn thành năm 2014

14

Tên dự án

Đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Hoàn thành trong năm 2014

Thời gian thực tế đã thực hiện

Hoàn thành trong năm 2015

15

Tên dự án

Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Quy hoạch phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Hoàn thành trong năm 2014

Thời gian thực tế đã thực hiện

Hoàn thành trong năm 2014

16

Tên dự án

Đánh giá môi trường chiến lược của Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Hoàn thành trong năm 2013

Thời gian thực tế đã thực hiện

Hoàn thành trong năm 2013