Việt Nam Việt Nam English English
Trang chủ >> Hợp tác đào tạo

HỢP TÁC, ĐÀO TẠO LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

1. Kết quả đạt được

- Phòng Môi trường đã cử 02 viên chức tham gia khóa đào tạo trong nước về ĐMC do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức năm 2009;

- Phòng Môi trường đã cử 01 viên chức tham gia khóa đào tạo quốc tế về ĐMC tại Thụy Điển (dự án Sida-Thụy Điển tài trợ) năm 2016;

- Phòng Môi trường đã cử 01 viên chức tham gia khóa đào tạo quốc tế về kiểm kê khí nhà kính trong nước và quốc tế.

2. Đánh giá chung

Mặc dù hiện nay các chương trình giảng dạy về quản lý, chính sách môi trường đã được thường xuyên cải tiến để dần phù hợp với yêu cầu xã hội và cập nhật các tiến bộ khoa học công nghệ nhưng chương trình đào tạo giữa các khóa đào tạo không thống nhất, phần lớn được xây dựng trên quan điểm chủ quan, ít có sự thăm dò xã hội.

Khung chương trình đào còn cứng nhắc, chưa phù hợp với thực tế và quá trình hội nhập. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ giảng dạy của một số khóa đào tạo còn thiếu và chưa đồng bộ về năng lực, chuyên môn.